NOEL

Avís Legal

1. Avis legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posen en coneixement dels usuaris del lloc web www.noel.es i de totes les pàgines web que l’integren (en endavant, «lloc web») les següents dades d’informació general:

• El prestador de serveis de la societat de la informació en el lloc web és la societat mercantil Noel Alimentària, SAU (en endavant, «NOEL»).
• El domicili social de NOEL està ubicat a: Carrer Pla de Begudà, 17857 – Sant Joan les Fonts, Girona
• El CIF de NOEL és A-17014713.
• NOEL està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2713, Foli 101, Full GI8952.
• Els usuaris del lloc web poden establir una comunicació directa i efectiva mitjançant comunicació escrita al domicili social declarat de l’empresa, o a través dels següents mitjans:
• Telèfon: (+34) 972 290 700
• Correu electrònic: noel@noel.es

L’ús dels mitjans anteriorment descrits per comunicar-se amb NOEL implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades per a la tramitació de les consultes plantejades a NOEL. D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de NOEL Alimentària, SAU (en endavant, «NOEL»), com a responsable d’aquestes.

La finalitat del tractament és atendre les consultes que es rebin a través dels diferents mitjans de comunicació facilitats per NOEL, emparat pel consentiment. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’estat.

Les dades recollides es conservaran 1 any, així com sempre que siguin necessàries per complir la legislació vigent.

En cas de no autoritzar o acceptar aquests termes, no serà possible atendre la seva petició o consulta.

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat a NOEL a l’adreça electrònica rgpd@noel.es

En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

2. Condicions generals d’ús

Aquestes condicions generals d’ús regulen l’accés al lloc web www.noel.es i l’ús d’aquest, a més de totes les pàgines web que l’integren (en endavant, «lloc web») i que NOEL Alimentària, SAU (en endavant, «NOEL») posa a disposició dels seus clients i usuaris d’Internet (en endavant, «usuaris»).
La utilització del lloc web significa l’acceptació per part de l’usuari, sense cap mena de reserva, de totes les condicions generals vigents en el moment d’accedir al lloc web. En cas que no estigui d’acord amb alguna de les condicions que es presenten a continuació, l’usuari s’haurà d’abstenir d’utilitzar els serveis proporcionats per NOEL a través del lloc web.
NOEL no és responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’un ús del lloc web contrari al que s’estableix en aquestes condicions d’ús.
Així mateix, NOEL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, i sense que es requereixi notificació prèvia, aquestes condicions generals, així com la seva configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos aplicables. A més, NOEL es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.

2.1. Objecte

Mitjançant el lloc web, NOEL presenta als usuaris diversos béns que inclouen, entre d’altres, dades, informació, signes distintius, productes (en endavant, «continguts»), de manera que el dret de l’usuari es limita a accedir als continguts i a utilitzar-los en els termes previstos en aquestes condicions generals.

2.2. Condicions d’accés i utilització del lloc web

2.2.1. Accés al lloc web i ús d’aquest

Els usuaris del lloc web han d’utilitzar els continguts de manera lícita i responsable, d’acord amb les obligacions dels usuaris que es presenten a continuació.
No obstant això, l’accés al lloc web o als continguts que s’hi inclouen no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del lloc web o dels seus continguts per a fins particulars o específics dels usuaris.
NOEL pot establir limitacions o condicions addicionals per fer servir el lloc web i els continguts o per accedir-hi. L’usuari és responsable de consultar aquestes limitacions o condicions generals.

2.2.2. Ús autoritzat del lloc web i dels continguts

2.2.2.1. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a complir aquestes condicions generals, així com les advertències especials o instruccions addicionals contingudes en el lloc web, i a obrar sempre conforme a la legislació vigent. També es compromet a actuar d’acord amb els bons costums i les exigències de la bona fe. Així doncs, s’abstindrà d’utilitzar el lloc web de manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest o els béns o drets de NOEL, dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris i, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que d’això se’n pugui inferir cap restricció en l’obligació que assumeix l’usuari amb caràcter general d’acord amb l’apartat anterior, l’usuari, en l’ús del lloc web, es compromet a:
• No introduir, emmagatzemar o difondre, en el lloc web o des del lloc web, informació que tingui caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador o xenòfob; que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió o que, d’alguna manera, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra la normativa vigent;
• No introduir, emmagatzemar o difondre, en el lloc web o des del lloc web, contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, el secret de les comunicacions i la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal;
• No introduir, emmagatzemar o difondre, mitjançant el lloc web, programes informàtics, dades, virus, codis, equips de maquinari o de telecomunicacions o altres instruments o dispositius electrònics o físics que puguin causar danys al lloc web, als serveis o als equips, sistemes o xarxes de NOEL o dels usuaris i proveïdors de NOEL o de tercers en general, o que pugui impedir el funcionament d’aquests serveis, equips, sistemes o xarxes;
• No destruir, alterar, inutilitzar ni danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics mostrats o inclosos en el lloc web i que pertanyin a NOEL, als seus proveïdors o a tercers;
• No dur a terme activitats d’spamming, publicitàries, promocionals o consistents en l’explotació comercial del lloc web; per tant, no pot utilitzar els continguts ni, en particular, la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o altres finalitats comercials o recopilar o emmagatzemar dades personals.
A més, l’usuari s’abstindrà de:
• Utilitzar enllaços profunds, pagescrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies o processos manuals similars per accedir al lloc o per adquirir, copiar o fer seguiment de part del lloc o del seu contingut per tal d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible a través d’aquest;
• Explorar, escanejar o avaluar les vulnerabilitats del lloc web o de qualsevol xarxa que hi estigui connectada o violar les mesures de seguretat o d’autenticació del lloc o de qualsevol xarxa que hi estigui connectada;
• Rastrejar o buscar dades d’usuaris, visitants del lloc web o d’altres clients de NOEL, inclosos els comptes d’altres usuaris; explotar de cap manera el lloc web o qualsevol altre servei o informació disponible o ofert a través d’aquest, amb el propòsit de revelar informació, en la qual s’inclou, entre d’altres, la identificació o informació diferent de la facilitada pel lloc web;
• Realitzar accions que provoquin una saturació desproporcionada o innecessària de la infraestructura del lloc web o dels sistemes o xarxes de NOEL o dels sistemes i xarxes connectades al lloc web o a NOEL.

2.3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts mostrats en el lloc web, inclosos, entre d’altres, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, articles periodístics o altres actius intangibles protegits per la normativa de propietat industrial i intel·lectual estan subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual de NOEL o de tercers titulars dels mateixos que n’han autoritzat degudament la inclusió en el lloc web.
De l’accés al lloc web per part de l’usuari no es pot entendre en cap cas que s’atorgui cap llicència a favor de l’usuari ni que hi hagi renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni es confereix cap dret d’explotació sobre els actius, llevat que hi hagi l’autorització expressa i manifestada per escrit per part de NOEL o dels titulars dels drets corresponents.
Si es detecta en el lloc web la presència de contingut que pugui vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, us preguem que ho comuniqueu a NOEL al més aviat possible, enviant un correu electrònic a l’adreça noel@noel.es, perquè puguem actuar amb diligència i adoptar les mesures oportunes.

2.4. Exclusió de garanties i responsabilitat

2.4.1. Exclusió de garanties i responsabilitat pel que fa al funcionament del lloc web

NOEL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni dels serveis o continguts que s’hi ofereixen, ni que aquests continguts estiguin actualitzats. Tampoc no garanteix la fiabilitat tècnica del seu lloc web ni l’accés a les pàgines que conté. Així doncs, NOEL queda exonerada de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquestes circumstàncies.

Sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització dels continguts, NOEL durà a terme totes les tasques que siguin necessàries per esmenar els errors, restablir la comunicació o actualitzar aquests continguts si les considera oportunes i adequades a les seves necessitats i capacitats.

D’altra banda, NOEL declina tota responsabilitat per possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin derivar de la utilització per part de l’usuari d’un navegador d’una versió obsoleta o insegura, o dels danys, errors o inexactituds que puguin derivar-se del mal funcionament d’aquest navegador.
Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus en el lloc web, NOEL utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que hi introdueix. No obstant això, no es garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a NOEL que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, NOEL no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin produir-se per la presència de virus o d’altres elements susceptibles d’alterar els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Així mateix, i malgrat les mesures de protecció que NOEL aplica contra els atacs informàtics al seu lloc web, a les dades recopilades i als continguts, no es garanteix que tercers no autoritzats puguin accedir al tipus d’ús o navegació del lloc web que fa l’usuari o a les condicions, característiques i circumstàncies en què s’efectua aquest ús o navegació. Així doncs, NOEL no assumirà en cap cas cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

NOEL no controla, amb caràcter general, l’ús que els usuaris facin del lloc web. En particular, NOEL no garanteix en cap cas que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, les presents condicions d’ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que actuïn amb diligència i prudència. Per tant, NOEL declina tota responsabilitat per la utilització que els usuaris o tercers facin del lloc web o els continguts, i dels danys i perjudicis derivats d’aquesta utilització. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement els riscos identificats i evitar danys en els seus equips tècnics, pèrdues de dades o robatoris d’informació confidencial.

2.4.2. Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts i enllaços de tercers

En el supòsit d’incorporar continguts de tercers en el lloc web, o enllaços cap a altres llocs d’Internet, NOEL no exerceix cap control sobre aquests llocs o continguts. Així doncs, NOEL no ofereix cap garantia ni assumeix cap responsabilitat pel que fa a la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. NOEL també declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de:

• La manca de licitud, qualitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat o vigència dels continguts originats per tercers;
• La indisponibilitat tècnica, manca de qualitat o veracitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol dels hipervincles o altres llocs d’Internet;
• La inidoneïtat per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
• Decisions o accions adoptades o omeses per l’usuari confiant en la informació o les dades facilitades o proporcionades en els continguts, encara que el resultat hagi estat la pèrdua de beneficis, oportunitats empresarials o altres danys;

2.5. Política de Galetes

La política de gestió i tractament de les galetes utilitzades pel lloc web de NOEL es regeix per les condicions especificades a la Política de Galetes.

2.6. Política de Privadesa i Protecció de Dades

La política de privadesa i protecció de dades recopilades i tractades pels serveis oferts en el lloc web de NOEL es regeixen per les condicions especificades en la Política de privadesa.

2.7. Accions en cas d’incompliment de les condicions

NOEL es reserva el dret a exercir les accions que estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment, per part d’un usuari, de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals del lloc web.

2.8. Nul·litat parcial

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants per a les parts. La renúncia de qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’alguna de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general a l’acompliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

2.9. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen pel que disposa la legislació espanyola.
En cas de qualsevol controvèrsia relativa a les condicions que regeixen l’ús del lloc web i l’accés al lloc web, les parts se sotmeten a la decisió dels Jutjats i Tribunals competents de Girona (Espanya), i, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari, renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!

NOEL Alimentaria