NOEL

Avís Legal

1. Avis legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.noel.es i de totes les pàgines web que l’integren (en endavant, «lloc web») les següents dades d’informació general:

• El prestador de serveis de la societat de la informació al lloc web és la societat mercantil Noel Alimentaria, SAU (en endavant, «NOEL»).
• El domicili social de NOEL està ubicat a: Carrer Pla de Begudà, 17857 – Sant Joan les Fonts, Girona
• NOEL està proveïda del CIF A-17014713
• NOEL està inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 2713, Foli 101, Full GI8952
• Els usuaris del lloc web poden establir una comunicació directa i efectiva mitjançant comunicació escrita al domicili social declarat de l’empresa, o a través dels següents mitjans:
• Telèfon: (+34) 972 290 700
• Correu electrònic: noel@noel.es

L’ús dels mitjans anteriorment descrits per comunicar-se amb NOEL implica que l’usuari accepta el tractament de les seves dades per a la tramitació de les consultes plantejades a NOEL. De conformitat amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació, les seves dades seran tractades per part de NOEL Alimentaria, SAU (en endavant, «NOEL»), com a responsable d’aquests.

La finalitat del tractament serà d’atendre les consultes que es reben a través dels diferents mitjans de comunicació proveïts per NOEL, emparat pel consentiment. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Les dades no seran cedides a tercers excepte requeriment judicial o de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Les dades recollides es conservaran DEFINIR PERÍODE i sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

En cas de no autoritzar o no acceptar els presents termes, no serà possible atendre la seva petició o consulta.

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a NOEL a través de l’adreça de correu electrònic rgpd@noel.es.

En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

2.      Condicions Generals d’Ús

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i ús del lloc web www.noel.es, així com totes les pàgines web que l’integren (en endavant, «lloc web») i que NOEL Alimentaria, SAU (en endavant, «NOEL») posa a disposició dels seus clients i usuaris d’Internet (en endavant, «usuaris»).
La utilització del lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari, sense reserves de cap mena, de totes les condicions generals vigents en el moment d’accedir al lloc web. En cas de no estar d’acord amb alguna de les condicions que es presenten a continuació, l’usuari s’haurà d’abstenir de l’ús dels serveis proporcionats per NOEL a través del lloc web.
NOEL no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’un ús del lloc web que sigui contrari al que disposen les presents condicions d’ús.
Així mateix, NOEL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, i sense que es requereixi notificació prèvia, les presents condicions generals, així com la seva configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos aplicables. A més, NOEL es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.

2.1. Objecte

A través del lloc web, NOEL presenta als usuaris diversos béns, inclosos, entre d’altres, dades, informació, signes distintius, productes (en endavant, «continguts»), de manera que el dret de l’usuari es limita a accedir als continguts i a utilitzar-los en els termes previstos en les presents condicions generals.

2.2. Condicions d’accés i utilització del lloc web

2.2.1. Accés al lloc web i ús d’aquest

Els usuaris del lloc web han de fer servir els continguts d’una manera lícita i responsable, d’acord amb les obligacions dels usuaris que es presenten a continuació.
No obstant això, l’accés al lloc web o als continguts que s’hi inclouen no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del lloc web o dels seus continguts per a finalitats particulars o específiques dels usuaris.
NOEL podrà establir limitacions o condicions addicionals per fer servir el lloc web i els continguts o per accedir-hi. L’usuari és responsable de consultar dites limitacions o condicions generals.

2.2.2. Ús autoritzat del lloc web i dels continguts

2.2.2.1. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a complir les presents condicions generals, així com les advertències especials o instruccions addicionals contingudes al lloc web i a obrar sempre conforme a la legislació vigent. Així mateix, es compromet a actuar seguint els bons costums i les exigències de la bona fe. Així doncs, s’abstindrà d’utilitzar el lloc web de forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest o els béns o drets de NOEL, dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris i, en general, de qualsevol tercer.
Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’usuari, en la utilització del lloc web, es compromet a:
• No introduir, emmagatzemar o difondre, a o des del lloc web, informació que tingui caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador o xenòfob; que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió o que, d’alguna forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra la normativa vigent;
• No introduir, emmagatzemar o difondre, a o des del lloc web, contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, el secret de les comunicacions i la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal;
• No introduir, emmagatzemar o difondre, a través del lloc web, programes informàtics, dades, virus, codis, equips de hardware o de telecomunicacions o altres instruments o dispositius electrònics o físics que puguin causar danys al lloc web, als serveis o als equips, als sistemes o a les xarxes de NOEL o dels usuaris i proveïdors de NOEL o de tercers en general, o que puguin impedir el funcionament d’aquests serveis, equips, sistemes o xarxes;
• No destruir, alterar, inutilitzar ni danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics mostrats o inclosos al lloc web i pertanyents a NOEL, als seus proveïdors o a tercers;
• No realitzar activitats de ‘spamming’, publicitàries, promocionals o consistents en l’explotació comercial del lloc web; així, doncs, no podrà utilitzar els continguts ni, en particular, la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb altres finalitats comercials, ni recopilar o emmagatzemar dades personals.
A més, l’usuari s’haurà d’abstenir de:
• Utilitzar enllaços profunds, pagescrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies o processos manuals similars per accedir al lloc web o per adquirir, copiar o fer un seguiment de part del lloc o del seu contingut amb la finalitat d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible a través d’aquest;
• Explorar, escanejar o avaluar les vulnerabilitats del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o violar les mesures de seguretat o d’autenticació del lloc o de qualsevol xarxa connectada a aquest;
• Rastrejar o buscar dades d’usuaris, visitants del lloc web o d’altres clients de NOEL, inclosos els comptes d’altres usuaris; explotar de cap manera el lloc web o qualsevol altre servei o informació disponible o oferta a través d’aquest, amb el propòsit de revelar informació, incloent-hi, entre d’altres, la identificació personal o la informació que no sigui la que es facilita al lloc web;
• Realitzar accions que provoquin una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de NOEL o en els sistemes i xarxes connectades al lloc web o a NOEL.

2.3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts mostrats al lloc web, inclosos, entre d’altres, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, articles periodístics o altres actius intangibles protegits per la normativa de propietat industrial i intel·lectual estan subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual de NOEL o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web.
En cap cas s’entendrà que l’accés al lloc web, per part de l’usuari, li atorga una llicència a favor seu, ni que té lloc renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, dels drets esmentats, ni que es confereix cap dret d’explotació sobre els actius, sense que hi hagi l’autorització expressa i manifestada per escrit per part de NOEL o dels titulars dels drets corresponents.
En cas de detectar al lloc web la presència de contingut que pugui vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, us preguem que ho comuniquin a NOEL al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça noel@noel.es, perquè puguem actuar amb diligència i adoptar les mesures oportunes.

2.4. Exclusió de garanties i responsabilitat

2.4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb el funcionament del lloc web

NOEL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni dels serveis o continguts que s’hi ofereixen, ni que aquests continguts estiguin actualitzats. Tampoc garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu lloc web, ni l’accés a les seves diferents pàgines. Així doncs, NOEL queda exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquestes circumstàncies.
Sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions o falta d’actualització dels continguts, NOEL durà a terme totes les tasques que siguin necessàries per esmenar els errors, restablir la comunicació o actualitzar els referits continguts si les considera oportunes i adequades a les seves necessitats i capacitats.
D’altra banda, NOEL refusa tota responsabilitat per possibles errors o deficiències de seguretat que puguin derivar de la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador amb una versió obsoleta o insegura, o dels danys, errors o inexactituds que puguin derivar-se del mal funcionament d’aquest navegador.
A efectes de disminuir el risc d’introducció de virus al lloc web, NOEL utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix al lloc web. No obstant això, no es garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al lloc web introduïts per tercers aliens a NOEL que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, NOEL no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la presència de virus o altres elements susceptibles d’alterar els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
Així mateix, i malgrat les mesures de protecció que NOEL aplica contra els atacs informàtics al seu lloc web, a les dades recopilades i als continguts, no es garanteix que tercers no autoritzats puguin accedir al tipus d’ús o de navegació del lloc web que fa l’usuari, o a les condicions, característiques i circumstàncies en què s’efectuen l’ús o la navegació. Així doncs, en cap cas NOEL assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.
NOEL no controla, amb caràcter general, l’ús que els usuaris facin del lloc web. En particular, NOEL no garanteix en cap cas que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, les presents condicions d’ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que actuïn amb diligència i prudència. Per tant, NOEL declina tota responsabilitat per la utilització que els usuaris o tercers facin del lloc web o dels continguts, ni dels danys i perjudicis derivats d’aquesta utilització. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement els riscos identificats i evitar danys als seus equips tècnics, pèrdues de dades o robatoris d’informació confidencial.

2.4.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts i enllaços de tercers

En el supòsit d’incorporar continguts de tercers al lloc web, o enllaços cap a altres llocs d’Internet, NOEL no exercirà cap control sobre aquests llocs o continguts. Així doncs, NOEL no ofereix garantia ni assumeix cap responsabilitat pel que fa a la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. NOEL també declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de:
• La falta de licitud, qualitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat o vigència dels continguts originats per tercers;
• La indisponibilitat tècnica, manca de qualitat o veracitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol dels enllaços o altres llocs d’Internet;
• La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
• Les decisions o accions adoptades o omeses per l’usuari confiant en la informació o les dades facilitades o proporcionades en els continguts, encara que hagin resultat en la pèrdua de beneficis, oportunitats empresarials o altres danys;

2.5. Política de Galetes

La política de gestió i tractament de les galetes utilitzades pel lloc web de NOEL es regeix per les condicions especificades a la Política de Galetes.

2.6. Política de Privacitat i Protecció de Dades

La política de privacitat i protecció de dades recopilades i tractades pels serveis oferts al lloc web de NOEL es regeixen per les condicions especificades a la Política de Privacitat.

2.7. Accions en cas d’incompliment de les condicions

NOEL es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment, per part d’un usuari, de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals del lloc web.

2.8. Nul·litat parcial

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants per a les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’alguna de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

2.9. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen pel que es disposa a la legislació espanyola.
Davant de qualsevol controvèrsia relativa a les condicions que regeixen l’ús del lloc web i l’accés a aquest, les parts se sotmeten a la decisió dels Jutjats i Tribunals competents de Girona (Espanya), i, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari, renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

NOEL Alimentaria

NOEL Alimentaria